• Evil God Loki 02 (1708) Evil God Loki 02
 • Capricorn Shura 01 (1651) Capricorn Shura 01
 • Evil God Loki 08 (1643) Evil God Loki 08
 • Evil God Loki 03 (1634) Evil God Loki 03
 • Evil God Loki 04 (1614) Evil God Loki 04
 • Evil God Loki 07 (1582) Evil God Loki 07
 • Evil God Loki 05 (1574) Evil God Loki 05
 • Evil God Loki 06 (1533) Evil God Loki 06
 • Cancer Deathmask God Cloth 09 (1485) Cancer Deathmask God Cloth 09
 • Sea Dragon Kanon 8 (1474) Sea Dragon Kanon 8
 • Libra Dohko 4 (1466) Libra Dohko 4
 • Sagittarius Aiolos 04 (1452) Sagittarius Aiolos 04
 • Cancer Deathmask God Cloth 11 (1432) Cancer Deathmask God Cloth 11
 • Dragon Shiryu 10th Anniversary-04 (1417) Dragon Shiryu 10th Anniversary-04
 • Land Daichi 02 (1417) Land Daichi 02