• Evil God Loki 02 (1676) Evil God Loki 02
 • Capricorn Shura 01 (1620) Capricorn Shura 01
 • Evil God Loki 08 (1610) Evil God Loki 08
 • Evil God Loki 03 (1593) Evil God Loki 03
 • Evil God Loki 04 (1584) Evil God Loki 04
 • Evil God Loki 07 (1547) Evil God Loki 07
 • Evil God Loki 05 (1544) Evil God Loki 05
 • Evil God Loki 06 (1502) Evil God Loki 06
 • Cancer Deathmask God Cloth 09 (1449) Cancer Deathmask God Cloth 09
 • Libra Dohko 4 (1446) Libra Dohko 4
 • Sea Dragon Kanon 8 (1445) Sea Dragon Kanon 8
 • Sagittarius Aiolos 04 (1418) Sagittarius Aiolos 04
 • Land Daichi 02 (1400) Land Daichi 02
 • Cancer Deathmask God Cloth 11 (1390) Cancer Deathmask God Cloth 11
 • Dragon Shiryu 10th Anniversary-04 (1390) Dragon Shiryu 10th Anniversary-04